آشنایی با طراحی سایت حرفه ای

 

شاید شما بدنبال سـاخت و طراحی سایت بـرای کسب وکار خودهستید ونمیدانید این کاربه چه صورت انجام میشود ویا باید کار خود رابه چه کسانی بسپارید. ما دراین مقاله قصد داریم هرآنچه درباره طراحی سایت نیاز دارید که بدانید را باشما درمیان بگذاریم.

وبسایت خوب به چه وبسایتی گفته میشود؟

ازنظر کاربران، سایتی مطلوب است که زیبا وکارآمد بوده وتمامی اطلاعات مربوط به موضوع سایت را درخود جای داده باشد، بطوریکه آنها به آسانی بتوانند به مسیرهای موردنظر خود بروند. میزان کاربرپسند بودن سایت را میتوان با ریسپانسیو کردن آن درهنگام طراحی سایت بالا برد.

نکته ای که باید قبل ازهرچیز به آن دقت کرد اینست که، باید نیازهای کاربران تاحدممکن شناخته شده ودر سایت گنجانده شود.همچنین باید ازمواردی که موجب آزار کاربر میشود، بطور جدی پرهیزشود.

نحوه طراحی سایت و تولید محتوا ی سطح بالا، موجب رشد وتعالی سـایت خواهدشد.درواقع این دومسئله همانند پایه های اصلی سایت هستند. درادامه به این نکات، دقیقتر میپردازیم.

 

طراحی سایت

 

انواع وب سایت از نظر ساختار تکنولوژی مدیریتی

بطورکلی سایت ها به سه بخش سایت های استاتیکی و نیمه دینامیکی و دینامیکی تقسیم میشوند.

  • سـایتهای استاتیک ( Static Sites )

طراحی سایت های ایستا یا استاتیکی ، عموما تنها یکبار آن هم توسط زبانهای برنامه نویسی مبتنی بروبی چون CSS , HTML , JavaScript صورت میگیرد. منظوراز یکبار طراحی سایت این است که این سایتها به ندرت شامل تغییرات شده ودرسال یک یادوبار دستخوش تغییر محتوا توسط طراح یاکارشناس حرفه ای خواهندشد. در طراحی سایت های استاتیک ، حجم کد بسیارکم است که به همین سبب سرعت سایت بسیاربالا بوده و تولید محتوا وبالابردن رتبه سئو درآن آسان است. ازنظر هزینه نیز تعرفه های کمتری نسبت به طراحی سایت های نیمه دینامیکی و دینامیکی دارد.

  • سـایتهای نیمه دینامیک ( Semi-dynamic Sites )

در طراحی سایت های نیمه پویا یا نیمه دینامیکی ، یک پنل مدیریتی برای تغییرمحتوا در نظرگرفته میشود.اما کار دراین پنل نسبت به پنل سایتهای دینامیکی سخت تر وپیچیده تر است؛ اما مزیت این نوع طراحی سایت ، داشتن گرافیک جذاب و کاربرپسند است. شایان ذکراست که این نوع سایتها درمرورگرهایی نمایش داده میشوندکـه از FLASH پشتیبانی میکننـد؛ البتـه امـروزه بـاکاهش پشتیبانی مرورگرها از فلش، کـارآیی ایـن سایت هـا نیـز کـم شـده اسـت. طراحی سایت هـای نیمه دینامیک توسـط زبانهای  XML و  ActionScript صـورت میـگیرد.

  • سـایتهای دینامیک ( Dynamic Sites )

در طراحی سایت هـای پویا یـا دینامیکی دسترسی بـه سیستم مدیریت سایت بـه کاربراصلی کـه همـان مدیر وبسایت اسـت داده میـشودتـا بـااستفـاده ازآن بتوانـد محتوای سایت خـودرا تغییرداده یابـه آن چیـزی اضافـه کند. کدها دراین بـخش بیشتـراز بخش اول بـوده واینگونه سایتها سرعت لود پایینتری نسبـت بـه همتای استاتیکی خـوددارند. بـرای طراحی ایـن سایت هـا اززبانهایی همچـون ASP.NET , PHP استفـاده میـشود.

 

طراحی سایت

 

طراحی سایت با کدام روش؟

  • طراحی سایت توسط سیستمهای سایت ساز رایگان یا سیستم های آماده ی پولی

شـما میتوانید بااستفاده از CMS هـا ( نرم افزارهـای مدیریت محتوا ) کـه سایت سازهـای رایگان یـا پولی و آماده هستنـد، شـروع بـه طراحی سایت مدنظرتان کنیـد. باتوجـه بـه اینکـه هزینه ایـن روش ازروش بـعدی کـمتراست؛ پس قاعدتا کیفیت آن نیزنسبت بـه روش طراحی سایت توسـط طراح سایت کـمترخواهدبود.

طبق تجربیات، سایت هایـی کـه بـااینگونـه نرم افزارهـا طراحی شـده انـد، دربحث سئو کم آورده وکاملا ضعیف عمـل میـکنند. همچـنین سرعت لود ایـن سایتها پایین اسـت، چراکه هسته ی اصلی سایت سنگین بـوده وباید کامل بارگذاری شـود. ایـن سایت هـا علاوه برکندبودن درعملیات بارگذاری، بـه دستگاه کامپیوتری فشـارواردمیکنند؛ زیرا ازبخش عظیمی ازمنابع سخت افزاری سیستم بهره میبرنـد.

یکیدیگر ازمسائلی کـه ممکـن اسـت شـمارا درآینده دچار مشکل کنـد، افزودن قابلیتهای جدید واعمال تـغییرات اسـاسی درسایتتان اسـت کـه درحوزه ی برنامـه هـای سایت ساز و آماده تعریـف نـشده بـاشند. ایـن عمـل بسیاردشوار وحتی گـاهی غیرممکن و یا باهزینه هـای جانبی زیـادی همراه اسـت.

اصلیترین مـوردی کـه مـوجب میـشود طراحی سایت تـوسط طراح سایت وشرکتهای برنامه نویسی بـه ایـن شیوه ارجحیت پیداکند، ایـن اسـت کـه بـه دلیـل شناخـت کـامل برنامه نویسان و طراحان سایت بـه حفره هـای امنیتی وهمچنیـن دسترسـی همگان بـه سورس کد ایـن برنامه هـا، سایت هـای طراحی شـده ازامنیت پایینـی برخوردارند.

  • طراحی سایت به دست طراح سایت یا شرکتهای برنامه نویسی

درایـن شیوه شـمـا ایده خـودرا بـه طراح سایت و یـاشرکتی کـه درایـن زمینه فـعالیت دارد(همانند شرکت طراحی سایت و سئو دود )، میسپارید. درواقـع ایـن قاعده بــرای کـسانـی اَسـت کـه میـخواهند از 0 تــا 100 یـک طراحی سایت متعلق بخودشان یاشرکتشان باشد وهمچنین یـک سایت خوب وپرسرعت میـخواهنـدکـه ظرف چندماه بـتواننـداز مزایای ان درصفحه اول گوگل اسـتفـاده کـننـد.

 

سئو

 

چگونه سایتم را به صفحه ای اول گوگل ببرم ؟

دراین قاعده طراحی گرافیکی سایت مـیتوانـدخاص، خلاقانه وهمـچـنین مطابـق میل شـمـابـاشد وبرخلاف شیوه قبل، دارای محدودیت در قالب نمیباشد. باتـوجـه باینکه سایت ازابتدا بانقطه نظرات ونیازهای شما برپا میشود، بنابـرایـن تمامی بنرها وفرمها وصفحات و ... کـاملا یکتا ومطابق سلیقه ی شـمـا خواهدبود. طراحی سایت هــا درایـن رَوش بِه گونه ایست کـه کـمتریـن اسـتـفاده ازمنابع سخت افزاری شـمارا داشته بـاشـد. ایــن مـوضـوع کــه ایـنطور سایتها هسته مرکزی سبکی دارنـد،در سرعت بارگذاری شـان تـاثیـر بسزایی گـذاشتـه وسرعتـشان رابیشتـرکـرده اسـت.

بدیهی اســت کــه درایــن سایت هـا چیدمان ابزار وآپشنهای داخـل صفحـه بسیـارحرفه ای تـر خـواهـدبود؛ زیـرا تـوسط متخصصِ ایــن کــار، طراحی خـواهـدشد( پیشنـهادمیـکنم نگاهـی بـه قـالب بـندی واجـزای سایت دود بـفرمایید.) درهنگـام طراحی سایت ، پنلهای مـدیریـت سـاده تـعبیه مـیشودتا ادمین بـراحتـی بـتوانـد محتوا را در سایت بارگذاری ویا ویرایش کـند. همـچنـین تـمامـی قوانین آغازین وَ مبانی بهینه سازی سایت بـرای موتورهای جستجو میـتوانـد درمراحل تولیـدو طراحی سایت لحاظ شـودو ازنظرفنی، ضامن عملکرد مثبت سئو سایت شــود؛ شرکت طراحی سایت و سئو دود ،بابهترین ومجرب ترین کادر متخصصین سئو ، آماده پذیرش هرگونه درخواست کاری ازسوی شما عزیزان است.

یـکـیدیـگر ازمزیتهـای ایـنگـونـه طراحی سایت ایـنست کــه درطول زمان باتوجـه بنظر ودرخواست شـما هرزمان کــه لازم بـاشـد، میـتـوان تـغییـراتـی درسایت بوجـودآورد؛ چـیـزی رااضافه ویاحذف کرد. اگردرباره ی امنیت آن شک وشبهه ای داریــد، بـهـتـراسـت بـدانـیـدکـه امـنیت بـالایی را داراست؛ بـــه ایـــن علت کـــه تـمامـی کـدهـای پیاده سازی و طراحی سایت نـزد شـرکـت یـابـرنامه نـویس محفوظ بــوده ودراخـتیارعموم قــرارنـمیـگـیرد. خـودتان بـگویید، دوسـت داریـد هـرکـسـی بـــه کـدهـای سایت تــان دسـتـرسـی داشـتـه بـاشـدو یـامتدها وکدهای سایت تــان اخـتـصاصـی بـــرای شـمــابـاشـد؟ انتخاب باشماست!!

نکاتی برای آشنایی با طراحی سایت حرفه ای

بــرای جـذب کـاربـر بـایـدبـه چنـدنـکته حائزاهمیت دَر طراحی سایت دقت کـنـیـد. رعایـت ایـــن نـکات عـلاوه بـرجـذب بـهتـر کـاربر وتبدیل ان بـــه مشتری، بـاعـث بـالـارفـتـن سئوی سایت ودرنتیجه نمـایش سایت درصفحه اول گوگل مـیـشـود. اگـر بـه دانستن ایـــن مـواردعلاقه دارید، باماهمراه بـاشـیـد.

ساختمان سایت

اولیـن نـکته کـه خیلـی هـم بـه رعایـت ان داخل طراحی سایت تاکید میشود، اینست که ساختمان و ساختار سایت رابــا حوزه ی فعالیت سایت تطبیق دهید؛ طوریکه کـاربران بـراحتی بـه تمام صفحات سایت دسـتـرسی داشتـه بـاشنـد.

طراحی گرافیک

وجودگرافیک خوب وزیبا یکدیگر ازنکات مهمیست کــه نظرکاربران راجلب میکند.درگرافیک وبسایت هرچه رنگها ملایمتر بــوده وباتصاویر داخل پیج مطابقتر باشد، تجربه کاربری بهــترمیشود. رنگ متن بــرای بـهـتـر دیـده شـدن، بـایـدطوری انتـخـاب شــودکه بـارنگ یاعکس پـس زمینه درتضادباشد. هـمـچـنـین بـهـتـراسـت ازفونتهای خوانا وبااندازه مـناسب اسـتـفـاده شـود تاکاربر ازدیدن مـتـن ریـز یـا ناخوانا وحشت نکند. بطورکلی مـیـتـوان گـفـت کـــه ایـجـاد یـک گرافیک جـدیـد وجذاب درون طراحی سایت ، تاحدزیادی مسیر رابرای جــذب کـاربـر انجـام مـیـدهـد.

سرعت لود سایت

تابحال واردسایتی شــده ایــدکه سرعت بارگزاری ان بشدت پــایین بــوده بــاشد؟  اولــین چـیــزیکه بـاخواندن ایـــن سـوال بذهنتان آمـد، تجربه کاربری تلختان دراســتفاده ازسایتی ست کـــه از سرعت لود پایینی بـرخـوردار بــوده است. همانطورکه هـمـه مـاتـجربه کــرده ایـم، اسـتـفـاده ازایــن سایتهــا کلافه کننده وفراری دهنده اســـت. پــس نـکته مـهـم دیـگـری کـــه بـایــددر طراحی سایت بآن اهمیت ویژه داده شود، سرعت بارگذاری سایت اســت وکاملا مـهـم اسـت کــه بـالـا وبدون درنگ بـاشـد. شرکت طراحی سایت و سئو دود درایــن زمـینه راهکارهایی رابه شما همراهان گرامی پیـشنـهـادمیدهـد:

  • اندازه عکس

بدیهی ست هـرچه ابعاد واندازه عکسهابیشترباشد، سرعت بارگزاری سایت پـایین آمــده وزمان دانلود تصـویـر، طولانی تر شده وهـمـچنیـن حجم مصرفی ازدیتای کاربربیشترمیشود. ابعاد عکس راباتوجه بِه مقاله وبنر ویامکانی کـــه درآن قــرار مـیگـیـرد، تـعـیین کـنیدوازحداقل سایز وابعاداستفاده کـــنید.

  • کدنویسی بهینه

صرفه جویی درکـد بهنگام طراحی سایت ، یــکـی ازپایه هــای اسـاسـی بارگزاری سریع سایت و لود سریع به سرور است. خلاصه کــردن کدها، یــکی اَز مزایای سپردن طراحی سایت بـــه شرکت هــای برنامه نویسی هـــمچون شرکت طراحی سایت و سئو دود اســت.

  • ایجاد دسته بندی

یــکی ازگامهایی که درمسیر بهبود سرعت بارگذاری سایت میــتوان بـرداشت، تولید دسته بندی بــرای مـوضـوعـات مـختلـف دَر سایت است. بدین معناکه بــرای مـوضـوعـات یامقالات ویااخبار مـربـوط بـــه یـــک حوزه اطلاعاتی خاص، می بایست یــک دسته بندی بااسمِ مطابق بامحتوا ازیر دسته بندیها تولیدکردو ازقراردادن تمامی مـطالب دریک صفحـه پرهیزکرد.

طراحی ux

 

تاثیر وبلاگ در سایت

همانطورکه تابحال ده ها وبلاگ دیــده ایــد ومیدانید، کاراصلی وبلاگ هـا اطلاع رسانی، انتشار مقاله وامثال اینهاست. سایتها بموجب وبلاگ هایشان بیشتردیده میشونـد؛ وباانتشار اخبارروز یااطلاعات جدید یـا داستانهای جذاب واعتمادسازی نزدکاربر ازبابت صحت اطلاعات واخبار، بازدید سایت و وبلاگ رابالامیبرند.

درصورتیکه مطالب پربار وجدیدبوده ومیزان بازدیدخوب بــاشـد، مـیـتـوان بـه اشتراک گذاری فراوان صــفحات ولینکها توسط کاربران امیدواربود. اغلب مخاطبان پــس ازمطالعه ی مطالب بلاگ ، آنرا دربخش نظرات، موردبحث قرارمیدهندو این نکته مثبتی بـرای سئو سایت شـما بـه شمارمیرود. اسـتـفـاده از کلمات کلیدی سایت وبروزرسانی مستمر مطالب، جزو شاه کلید های بهره برداری از وبلاگ در سایت بحساب مـی آید.

تاثیر تبلیغات

یــکی ازراه هــای معرفی کسب وکار، تبلیغات است؛ حال اگراین تبلیغات درفضای اینترنت وبصورت آنلاین بـاشد، کم هزینه تر وبروزتر خواهدبود. شمامیتوانیددر طراحی سایت خوداز تبلیغات متعددی بهره ببرید. ایـن هـم میتواند باتبلیغ بـرای کسب و کار دیگران وَ هم تبلیغ درباره کار و پیشه خـودتـان مـوجب درآمدزایی شود. یکــی ازنکات مثبت تبلیغات آنلاین درسایت، عدم محدودیت تعدادکاراکتر، فونت ورنگ بـرای متن ورنگ یاعکس برای پسزمینه ان است. ایده هـای مخـتلفی رامیتوان برای جلب نگاه مخاطب پیاده سازی کــرد؛ همانـنـد چشمک زن کـردن مـتـن، اسـتـفـاده ازفونت درشت، تصاویرمتحرک وغیره. امـا بایدبه ایـن نکتـه تـوجه داشـتـه بـاشیدکه تنهادرصورتی درآمدزایی ازطریق تبلیغات بـه ثمر مینشیندکه مخاطبان ازسایت موردنظر، بازدید بعمل آورند؛ پـس نباید آنهارا باتبلیغات بسیارزیاد و آزاردهنده ازسایت خود دورکرد!

 

سایت واکنشگرا

 

واکنشگرا بودن سایت

امروزه کـاربران برای وبگردی های خود، هم ازکامپیوتر ولپ تاپ اسـتـفـاده میکنندو هم ازتبلتها وگوشیهای هوشمند. بنابراین درهنگام طراحی سایت بایدفکرهمه جا راکرد!

بـــرای اینــکه سایت طبق انـدازه دستگاهی کـــه درآن درحال نمایش اسـت درآید، بـایــد واکنشگرا یـــا ریسپانسیو طراحی شــود؛ یــعنی وابسته بـــه دیوایس ، اندازه وفرم سایت تغییرکند. توجــــه داشتــه باشیدکه طراحی سایت نسخه موبایل بــــا طراحی سایت پی سی مـتفاوت اســت.

تقریبا میتوان گفت که طراحی سایت نسخه موبایل دراین برهه ازقرن 21برای هرسایت، اقدامی ضروری وپول سازو رتبه آور است. ازکدام رتبه صحبت میکنیم؟ رتبه بهینه سازی موتورهای جستجو یاهمان SEO !

دراین روزهاکه کاربــران به رغم وجود تکنولوژی ها، راحت طلبتر شده اند ومیخواهند بهترین نتایج رابا دم دست ترین وسایل ودرکوتاه ترین زمان بدست آورند، طراحی سایت نسخه گوشی امری واجب وضروری است.

سخن آخر درباره طراحی سایت

ما در شرکت طراحی سایت و سئو دود بابهره برداری ازتجربیات وارتباط بامشتریان خود، دراین مقاله سعی کردیم تانکاتی راکه مهم اســت بـــــرای طراحی سایت درنظربگیرید رابه شمامعرفی ویادآوری کنیم؛ تابرای تولید و طراحی سایت براحتی بتوانیدتصمیم خودرا اتخاذکنید. نکاتی کـــه بیان شـــد، علاوه برآگاه سازی شما، ازجمله مواردی هستندکه در شرکت طراحی سایت و سئو دود حائزاهمیت بوده ودر طراحی سایت های شمادوستان گرامی رعایت میشونــد. می توانید برای سفارش طراحی سایت با تلفنهای ما تماس بگیرید.

اگراطلاعات بیشتری دراین زمینه داریدو یابرای بــیان نظرات وَ پیشنهادات وَ انتقادات وَ سوالات خود، در زیر همین مقاله کامنت ونظرات خودراثبت کنید. منتظر نظرات شما هستیم! توضیحات :

نویسنده مقاله : مهدیه رضائی - تیم تولید محتوای دود

صفحات مشابه
جدیدترین ترندهای طراحی سایت 2019

جدیدترین ترندهای طراحی سایت 2019

جدیدترین ترندهای طراحی سایت 2019 مورد استفاده طراحان سایت در این مقاله آورده شده است.
طراحی سایت رستوران

طراحی سایت رستوران

طراحی سایت رستوران برای رستوران هایی که به مشتریان خود و حفظ اعتبار اطلاع رسانی و خدمات آنلاین اهمیت می دهند، یک نیاز ضروری است.
سفارش سایت

سفارش سایت

قبل از سفارش سایت پیشنهاد می کنیم این مقاله راهنما را مطالعه نمایید تا با قیمتی مناسب وب سایت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
طراحی سایت مزون

طراحی سایت مزون

طراحی سایت اختصاصی برای مزون ها, بوتیک ها, فروشگاه ها و تولیدی های پوشاک و البسه.
طراحی سایت کارخانه

طراحی سایت کارخانه

طراحی سایت کارخانه برای کارخانجات و کارگاه های صنعتی و تولیدی یک نیاز ضروری است. کارخانه ها می توانند با طراحی سایت خدمات خود را با سبک حرفه ای تری به مشتریان ارائه نمایند.
طراحی سایت ساختمانی

طراحی سایت ساختمانی

طراحی سایت ساختمانی برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان توسط شرکت های ساختمانی ، مهندسی و فعالان در امور فنی ساختمان بسیار مفید و در واقع به نوعی ضرورت است.
طراحی سایت مواد غذایی

طراحی سایت مواد غذایی

طراحی سایت مواد غذایی برای تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان فعال در صنعت مواد غذایی می تواند بسیار موثر و مفید باشد.
طراحی سایت آتلیه عکاسی

طراحی سایت آتلیه عکاسی

طراحی سایت آتلیه عکاسی برای تمام آتلیه های عکاسی به عنوان یک بروشور معرفی کننده و ارائه خدمات در اینترنت یک نیاز ضروری می باشد.
طراحی سایت دانلود

طراحی سایت دانلود

طراحی سایت دانلود برای افراد یا شرکت هایی که قصد راه اندازی وب سایت دانلودی را دارند توسط شرکت طراحی سایت دود در سطح حرفه ای انجام می شود.
طراحی سایت تالار

طراحی سایت تالار

طراحی سایت تالار برای سالن های برگزاری مراسم و جشن های مختلف مانند تالار عروسی و همایش ها جهت معرفی منوی خدمات و نمایش گالری عکس های تالار مناسب است.
طراحی سایت تخفیف گروهی

طراحی سایت تخفیف گروهی

طراحی سایت تخفیف گروهی برای شرکت های ارائه دهنده سیستم های بازاریابی با تخفیف گروهی توسط شرکت دود انجام می گردد.
طراحی سایت منطبق با سرچ کنسول جدید گوگل

طراحی سایت منطبق با سرچ کنسول جدید گوگل

سرانجام و بعد از یکسال برررسی و آزمایش بر روی سرچ کنسول نسخه بتا، گوگل از نسخه جدید و تکامل یافته سرچ کنسول خود رونمایی کرد.
بررسی مشکلات رایج در طراحی سایت

بررسی مشکلات رایج در طراحی سایت

زمان از آن چیزی که فکر میکنید، بی رحم تر است! امروزه شرایط اینگونه است که به محض اینکه محتوایی ایجاد میکنید، به احتمال بسیار قوی
Google Dance و تاثیر آن در طراحی سایت چیست

Google Dance و تاثیر آن در طراحی سایت چیست

آشنایی کامل با گوگل دنس، الگوریتم ترسناک و دلهره‌آور گوگل و عملکرد آن در طراحی سایت.
طراحی سایت تهران

طراحی سایت تهران

شرکت طراحی سایت دود یکی از بهترین شرکت های ارائه خدمات طراحی سایت تهران آماده همکاری با شرکت ها و سازمان ها می باشد.
طراحی سایت تجاری

طراحی سایت تجاری

طراحی سایت تجاری برای رقابت در دنیای امروز که همه چیز را می توان به صورت آنلاین انجام داد یک نیاز ضروری برای تمام مشاغل است.
طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای برای افراد حرفه ای یک نیاز ضروری است. برای داشتن یک وب سایت حرفه ای با شرکت های معتبر همکاری نمائید.
طراحی سایت خودرو

طراحی سایت خودرو

طراحی سایت خودرو برای نمایشگاه اتومبیل یا شرکت خودرو سازی به شما کمک می کند خدمات خودرو را حرفه ای تر به مشتریان ارائه کنید.
طراحی سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی

طراحی سایت شرکتی مناسب برای تمامی شرکت ها خدمات شما را حرفه ای تر کرده و باعث افزایش اعتبار کسب و کارتان نزد مشتریان خواهد شد.
طراحی سایت هتل

طراحی سایت هتل

طراحی سایت هتل برای تمام هتل های کوچک و بزرگ , متل ها و مسافرخانه می تواند باعث جذب مشتریان بیشتر و اثر بخشی در تبلیغات و بالابردن سطح حرفه ای گردد.
طراحی سایت فروشگاه

طراحی سایت فروشگاه

طراحی سایت فروشگاه برای انواع فروشگاه های کوچک و بزرگ که مایل به معرفی خدمات و کالاهای خود و جذب مشتریان بیشتر هستند ایده ای عالی به حساب می آید.
طراحی سایت ورزشی

طراحی سایت ورزشی

سایت های ورزشی از پر بیننده ترین وب سایت ها هستند و شرکت ها و افراد فعال در حوزه ورزش می توانند با طراحی سایت ورزشی فعالیت های خود را گسترده تر کنند.
طراحی سایت ارزان

طراحی سایت ارزان

طراحی سایت ارزان به صورت استاندارد تخصص شرکت دود است.
طراحی سایت تبلیغاتی

طراحی سایت تبلیغاتی

طراحی سایت تبلیغاتی برای شرکت های تبلیغاتی توسط شرکت طراحی سایت دود به صورت اختصاصی انجام می گردد.
طراحی سایت عکاسی

طراحی سایت عکاسی

تمامی عکاسان و آتلیه های عکاسی می توانند با طراحی سایت عکاسی به صورت حرفه ای تر به فعالیت هنری خود بپردازند و خدمات خود را به مشتریان ارائه نمایند.
طراحی سایت بنگاه

طراحی سایت بنگاه

با طراحی سایت بنگاه معاملاتی خود خدمات خود را کامل و با جزئیات به مشتریان تان معرفی و بیزینس خود را حرفه ای تر نمایید.
طراحی سایت بیمه

طراحی سایت بیمه

شرکت های بیمه این روزها بیشتر از همیشه در زمینه بازاریابی اینترنتی فعال هستند، طراحی سایت بیمه می تواند ارائه حرفه ای خدمات بیمه ای را برای شما ممکن نماید.
طراحی سایت اختصاصی

طراحی سایت اختصاصی

طراحی سایت اختصاصی یعنی طراحی به سبک سلیقه سفارش دهنده برای اجرای دقیق هر آنچه از گرافیک و امکانات وب سایت طراحی شده می خواهد.
بالا بردن Time On Site در طراحی سایت

بالا بردن Time On Site در طراحی سایت

18 اشتباه عجیب که به خروج سریعتر بازدیدکنندگان کمک میکند!چه چیزی باعث میشود که کاربران در مدت زمان کوتاهی بعد از دیدن سایت شما از آن خارج شوند + راه حل
رعایت اصل Google Friendly در طراحی سایت

رعایت اصل Google Friendly در طراحی سایت

دستورالعملهای وب مستر گوگل، دستور العملهای کلی طراحی سایت، فنی و کیفیت UI و UX و اصل گوگل پسند بودن سایت.
3 قدم اولیه برای شروع برنامه نویسی و طراحی سایت

3 قدم اولیه برای شروع برنامه نویسی و طراحی سایت

ازآنجایی‌ که کتابخانه‌ها‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی همواره در حال به‌روزرسانی می‌باشند، طراحی و توسعه وب‌سایت، موضوعی پیچیده برای یادگیری به شمار میاید.
جدیدترین راهکارهای توسعه و طراحی سایت در سال 2018

جدیدترین راهکارهای توسعه و طراحی سایت در سال 2018

موفق بودن اغلب وقتی به وجود میاید که سوار بر موج تغییرات باشید. جدیدترین روش های توسعه و طراحی سایت سال ۲۰۱۸ به تحقیق دودکو.
قیمت خرید سایت ارزان

قیمت خرید سایت ارزان

اگر میخواهید از طریق بازاریابی آنلاین کسب و کار خود را رونق بدهید می توانید با خرید سایت یا سفارش طراحی سایت از همین امروز شروع کنید.
مقایسه کاربرد شبکه‌های اجتماعی در مقابل طراحی سایت اختصاصی

مقایسه کاربرد شبکه‌های اجتماعی در مقابل طراحی سایت اختصاصی

کدامیک برای بازاریابی اینترنتی و کسب وکار ما مناسب تر است؟ استفاده از شبکه های اجتماعی یا طراحی وب سایت + بررسی مزایا و معایب هرکدام
دودپس DOODPass (ابزار تولید رمز عبور رندم یا پسورد تصادفی)

دودپس DOODPass (ابزار تولید رمز عبور رندم یا پسورد تصادفی)

با دودپس به راحتی می توانید برای ایمیل یا هر حساب کاربری اینترنتی خود رمزهای سخت و غیر قابل حدس و هک شدن تولید کنید.
طراحی سایت فروشگاهی

طراحی سایت فروشگاهی

همانطور که میدانید سایت فروشگاهی یا فروشگاه اینترتی برای تبلیغ و معرفی ویا فروش کالاها و خدمات در اینترنت بسیار مناسب میباشد ...
تفاوت طراحی سایت اختصاصی و طراحی سایت وردپرس

تفاوت طراحی سایت اختصاصی و طراحی سایت وردپرس

توسعه و برنامه نویسی سایت یا استفاده از CMS محبوب وردپرس؟ + اینفوگرافیک
همه چیز درباره طراحی سایت شرکتی

همه چیز درباره طراحی سایت شرکتی

سایت شرکتی به سایت هایی گفته میشود که برای شرکت ها، کارخانه ها، سازمان ها و برندها طراحی و ساخته میشود که به عنوان ویترین یا کاتالوگی برای معرفی خدمات شرکت، نمونه کارهـا و پروژه ها و فعالیت های کمپانی مورد نظر و راه ارتباطی مشتریان در دنیای اینترنت یک ضرورت محسوب می شود.
طراحی سایت چه کمکی به رشد کسب و کار ما خواهد کرد؟

طراحی سایت چه کمکی به رشد کسب و کار ما خواهد کرد؟

این مطلب تا چند سال پیش برای اکثریت افراد قابل درک نبود که یک سایت تا چه میزان میتواند در کسب و کار شما تأثیر داشته باشد ...
ساخت بک لینک پس از طراحی سایت

ساخت بک لینک پس از طراحی سایت

چگونه میتوان به بهترین شکل ممکن،تشخیص داد که آیا سایتی را که میخواهید با آن به اشتراک لینک بپردازید شریک مناسبی است یا خیر؟
طراحی سایت اختصاصی

طراحی سایت اختصاصی

توضیحاتی درباره طراحی سایت و سیستم مدیریت محتوای اختصاصی شرکت طراحی سایت دود.
همکاری در فروش

همکاری در فروش

به کمک سیستم همکاری در فروش شرکت دود کسب و کار آنلاین خود را راه اندازی کنید و با افزایش درآمد از طریق تجارت الکترونیک به جمع هزاران استارت آپ اینترنتی بپیوندید.
ارسال نظر