آشنایی با طراحی سایت حرفه ای آشنایی با طراحی سایت حرفه ای

آشنایی با طراحی سایت حرفه ای

شاید شما بدنبال سـاخت و طراحی سایت بـرای کسب وکار خودهستید ونمیدانید این کاربه چه صورت انجام میشود ویا باید کار خود رابه چه کسانی بسپارید. ما دراین مقاله قصد داریم هرآنچه درباره طراحی سایت نیاز دارید که بدانید را باشما درمیان بگذاریم.

وبسایت خوب به چه وبسایتی گفته میشود؟

ازنظر کاربران، سایتی مطلوب است که زیبا وکارآمد بوده وتمامی اطلاعات مربوط به موضوع سایت را درخود جای داده باشد، بطوریکه آنها به آسانی بتوانند به مسیرهای موردنظر خود بروند. میزان کاربرپسند بودن سایت را میتوان با ریسپانسیو کردن آن درهنگام طراحی سایت بالا برد.

نکته ای که باید قبل ازهرچیز به آن دقت کرد اینست که، باید نیازهای کاربران تاحدممکن شناخته شده ودر سایت گنجانده شود.همچنین باید ازمواردی که موجب آزار کاربر میشود، بطور جدی پرهیزشود.

نحوه طراحی سایت و تولید محتوا ی سطح بالا، موجب رشد وتعالی سـایت خواهدشد.درواقع این دومسئله همانند پایه های اصلی سایت هستند. درادامه به این نکات، دقیقتر میپردازیم.

 

طراحی سایت

 

انواع وب سایت از نظر ساختار تکنولوژی مدیریتی

بطورکلی سایت ها به سه بخش سایت های استاتیکی و نیمه دینامیکی و دینامیکی تقسیم میشوند.

  • سـایتهای استاتیک ( Static Sites )

طراحی سایت های ایستا یا استاتیکی ، عموما تنها یکبار آن هم توسط زبانهای برنامه نویسی مبتنی بروبی چون CSS , HTML , JavaScript صورت میگیرد. منظوراز یکبار طراحی سایت این است که این سایتها به ندرت شامل تغییرات شده ودرسال یک یادوبار دستخوش تغییر محتوا توسط طراح یاکارشناس حرفه ای خواهندشد. در طراحی سایت های استاتیک ، حجم کد بسیارکم است که به همین سبب سرعت سایت بسیاربالا بوده و تولید محتوا وبالابردن رتبه سئو درآن آسان است. ازنظر هزینه نیز تعرفه های کمتری نسبت به طراحی سایت های نیمه دینامیکی و دینامیکی دارد.

  • سـایتهای نیمه دینامیک ( Semi-dynamic Sites )

در طراحی سایت های نیمه پویا یا نیمه دینامیکی ، یک پنل مدیریتی برای تغییرمحتوا در نظرگرفته میشود.اما کار دراین پنل نسبت به پنل سایتهای دینامیکی سخت تر وپیچیده تر است؛ اما مزیت این نوع طراحی سایت ، داشتن گرافیک جذاب و کاربرپسند است. شایان ذکراست که این نوع سایتها درمرورگرهایی نمایش داده میشوندکـه از FLASH پشتیبانی میکننـد؛ البتـه امـروزه بـاکاهش پشتیبانی مرورگرها از فلش، کـارآیی ایـن سایت هـا نیـز کـم شـده اسـت. طراحی سایت هـای نیمه دینامیک توسـط زبانهای  XML و  ActionScript صـورت میـگیرد.

  • سـایتهای دینامیک ( Dynamic Sites )

در طراحی سایت هـای پویا یـا دینامیکی دسترسی بـه سیستم مدیریت سایت بـه کاربراصلی کـه همـان مدیر وبسایت اسـت داده میـشودتـا بـااستفـاده ازآن بتوانـد محتوای سایت خـودرا تغییرداده یابـه آن چیـزی اضافـه کند. کدها دراین بـخش بیشتـراز بخش اول بـوده واینگونه سایتها سرعت لود پایینتری نسبـت بـه همتای استاتیکی خـوددارند. بـرای طراحی ایـن سایت هـا اززبانهایی همچـون ASP.NET , PHP استفـاده میـشود.

 

طراحی سایت

 

طراحی سایت با کدام روش؟

  • طراحی سایت توسط سیستمهای سایت ساز رایگان یا سیستم های آماده ی پولی

شـما میتوانید بااستفاده از CMS هـا ( نرم افزارهـای مدیریت محتوا ) کـه سایت سازهـای رایگان یـا پولی و آماده هستنـد، شـروع بـه طراحی سایت مدنظرتان کنیـد. باتوجـه بـه اینکـه هزینه ایـن روش ازروش بـعدی کـمتراست؛ پس قاعدتا کیفیت آن نیزنسبت بـه روش طراحی سایت توسـط طراح سایت کـمترخواهدبود.

طبق تجربیات، سایت هایـی کـه بـااینگونـه نرم افزارهـا طراحی شـده انـد، دربحث سئو کم آورده وکاملا ضعیف عمـل میـکنند. همچـنین سرعت لود ایـن سایتها پایین اسـت، چراکه هسته ی اصلی سایت سنگین بـوده وباید کامل بارگذاری شـود. ایـن سایت هـا علاوه برکندبودن درعملیات بارگذاری، بـه دستگاه کامپیوتری فشـارواردمیکنند؛ زیرا ازبخش عظیمی ازمنابع سخت افزاری سیستم بهره میبرنـد.

یکیدیگر ازمسائلی کـه ممکـن اسـت شـمارا درآینده دچار مشکل کنـد، افزودن قابلیتهای جدید واعمال تـغییرات اسـاسی درسایتتان اسـت کـه درحوزه ی برنامـه هـای سایت ساز و آماده تعریـف نـشده بـاشند. ایـن عمـل بسیاردشوار وحتی گـاهی غیرممکن و یا باهزینه هـای جانبی زیـادی همراه اسـت.

اصلیترین مـوردی کـه مـوجب میـشود طراحی سایت تـوسط طراح سایت وشرکتهای برنامه نویسی بـه ایـن شیوه ارجحیت پیداکند، ایـن اسـت کـه بـه دلیـل شناخـت کـامل برنامه نویسان و طراحان سایت بـه حفره هـای امنیتی وهمچنیـن دسترسـی همگان بـه سورس کد ایـن برنامه هـا، سایت هـای طراحی شـده ازامنیت پایینـی برخوردارند.

  • طراحی سایت به دست طراح سایت یا شرکتهای برنامه نویسی

درایـن شیوه شـمـا ایده خـودرا بـه طراح سایت و یـاشرکتی کـه درایـن زمینه فـعالیت دارد(همانند شرکت طراحی سایت و سئو دود )، میسپارید. درواقـع ایـن قاعده بــرای کـسانـی اَسـت کـه میـخواهند از 0 تــا 100 یـک طراحی سایت متعلق بخودشان یاشرکتشان باشد وهمچنین یـک سایت خوب وپرسرعت میـخواهنـدکـه ظرف چندماه بـتواننـداز مزایای ان درصفحه اول گوگل اسـتفـاده کـننـد.

 

سئو

 

چگونه سایتم را به صفحه ای اول گوگل ببرم ؟

دراین قاعده طراحی گرافیکی سایت مـیتوانـدخاص، خلاقانه وهمـچـنین مطابـق میل شـمـابـاشد وبرخلاف شیوه قبل، دارای محدودیت در قالب نمیباشد. باتـوجـه باینکه سایت ازابتدا بانقطه نظرات ونیازهای شما برپا میشود، بنابـرایـن تمامی بنرها وفرمها وصفحات و ... کـاملا یکتا ومطابق سلیقه ی شـمـا خواهدبود. طراحی سایت هــا درایـن رَوش بِه گونه ایست کـه کـمتریـن اسـتـفاده ازمنابع سخت افزاری شـمارا داشته بـاشـد. ایــن مـوضـوع کــه ایـنطور سایتها هسته مرکزی سبکی دارنـد،در سرعت بارگذاری شـان تـاثیـر بسزایی گـذاشتـه وسرعتـشان رابیشتـرکـرده اسـت.

بدیهی اســت کــه درایــن سایت هـا چیدمان ابزار وآپشنهای داخـل صفحـه بسیـارحرفه ای تـر خـواهـدبود؛ زیـرا تـوسط متخصصِ ایــن کــار، طراحی خـواهـدشد( پیشنـهادمیـکنم نگاهـی بـه قـالب بـندی واجـزای سایت دود بـفرمایید.) درهنگـام طراحی سایت ، پنلهای مـدیریـت سـاده تـعبیه مـیشودتا ادمین بـراحتـی بـتوانـد محتوا را در سایت بارگذاری ویا ویرایش کـند. همـچنـین تـمامـی قوانین آغازین وَ مبانی بهینه سازی سایت بـرای موتورهای جستجو میـتوانـد درمراحل تولیـدو طراحی سایت لحاظ شـودو ازنظرفنی، ضامن عملکرد مثبت سئو سایت شــود؛ شرکت طراحی سایت و سئو دود ،بابهترین ومجرب ترین کادر متخصصین سئو ، آماده پذیرش هرگونه درخواست کاری ازسوی شما عزیزان است.

یـکـیدیـگر ازمزیتهـای ایـنگـونـه طراحی سایت ایـنست کــه درطول زمان باتوجـه بنظر ودرخواست شـما هرزمان کــه لازم بـاشـد، میـتـوان تـغییـراتـی درسایت بوجـودآورد؛ چـیـزی رااضافه ویاحذف کرد. اگردرباره ی امنیت آن شک وشبهه ای داریــد، بـهـتـراسـت بـدانـیـدکـه امـنیت بـالایی را داراست؛ بـــه ایـــن علت کـــه تـمامـی کـدهـای پیاده سازی و طراحی سایت نـزد شـرکـت یـابـرنامه نـویس محفوظ بــوده ودراخـتیارعموم قــرارنـمیـگـیرد. خـودتان بـگویید، دوسـت داریـد هـرکـسـی بـــه کـدهـای سایت تــان دسـتـرسـی داشـتـه بـاشـدو یـامتدها وکدهای سایت تــان اخـتـصاصـی بـــرای شـمــابـاشـد؟ انتخاب باشماست!!

نکاتی برای آشنایی با طراحی سایت حرفه ای

بــرای جـذب کـاربـر بـایـدبـه چنـدنـکته حائزاهمیت دَر طراحی سایت دقت کـنـیـد. رعایـت ایـــن نـکات عـلاوه بـرجـذب بـهتـر کـاربر وتبدیل ان بـــه مشتری، بـاعـث بـالـارفـتـن سئوی سایت ودرنتیجه نمـایش سایت درصفحه اول گوگل مـیـشـود. اگـر بـه دانستن ایـــن مـواردعلاقه دارید، باماهمراه بـاشـیـد.

ساختمان سایت

اولیـن نـکته کـه خیلـی هـم بـه رعایـت ان داخل طراحی سایت تاکید میشود، اینست که ساختمان و ساختار سایت رابــا حوزه ی فعالیت سایت تطبیق دهید؛ طوریکه کـاربران بـراحتی بـه تمام صفحات سایت دسـتـرسی داشتـه بـاشنـد.

طراحی گرافیک

وجودگرافیک خوب وزیبا یکدیگر ازنکات مهمیست کــه نظرکاربران راجلب میکند.درگرافیک وبسایت هرچه رنگها ملایمتر بــوده وباتصاویر داخل پیج مطابقتر باشد، تجربه کاربری بهــترمیشود. رنگ متن بــرای بـهـتـر دیـده شـدن، بـایـدطوری انتـخـاب شــودکه بـارنگ یاعکس پـس زمینه درتضادباشد. هـمـچـنـین بـهـتـراسـت ازفونتهای خوانا وبااندازه مـناسب اسـتـفـاده شـود تاکاربر ازدیدن مـتـن ریـز یـا ناخوانا وحشت نکند. بطورکلی مـیـتـوان گـفـت کـــه ایـجـاد یـک گرافیک جـدیـد وجذاب درون طراحی سایت ، تاحدزیادی مسیر رابرای جــذب کـاربـر انجـام مـیـدهـد.

سرعت لود سایت

تابحال واردسایتی شــده ایــدکه سرعت بارگزاری ان بشدت پــایین بــوده بــاشد؟  اولــین چـیــزیکه بـاخواندن ایـــن سـوال بذهنتان آمـد، تجربه کاربری تلختان دراســتفاده ازسایتی ست کـــه از سرعت لود پایینی بـرخـوردار بــوده است. همانطورکه هـمـه مـاتـجربه کــرده ایـم، اسـتـفـاده ازایــن سایتهــا کلافه کننده وفراری دهنده اســـت. پــس نـکته مـهـم دیـگـری کـــه بـایــددر طراحی سایت بآن اهمیت ویژه داده شود، سرعت بارگذاری سایت اســت وکاملا مـهـم اسـت کــه بـالـا وبدون درنگ بـاشـد. شرکت طراحی سایت و سئو دود درایــن زمـینه راهکارهایی رابه شما همراهان گرامی پیـشنـهـادمیدهـد:

  • اندازه عکس

بدیهی ست هـرچه ابعاد واندازه عکسهابیشترباشد، سرعت بارگزاری سایت پـایین آمــده وزمان دانلود تصـویـر، طولانی تر شده وهـمـچنیـن حجم مصرفی ازدیتای کاربربیشترمیشود. ابعاد عکس راباتوجه بِه مقاله وبنر ویامکانی کـــه درآن قــرار مـیگـیـرد، تـعـیین کـنیدوازحداقل سایز وابعاداستفاده کـــنید.

  • کدنویسی بهینه

صرفه جویی درکـد بهنگام طراحی سایت ، یــکـی ازپایه هــای اسـاسـی بارگزاری سریع سایت و لود سریع به سرور است. خلاصه کــردن کدها، یــکی اَز مزایای سپردن طراحی سایت بـــه شرکت هــای برنامه نویسی هـــمچون شرکت طراحی سایت و سئو دود اســت.

  • ایجاد دسته بندی

یــکی ازگامهایی که درمسیر بهبود سرعت بارگذاری سایت میــتوان بـرداشت، تولید دسته بندی بــرای مـوضـوعـات مـختلـف دَر سایت است. بدین معناکه بــرای مـوضـوعـات یامقالات ویااخبار مـربـوط بـــه یـــک حوزه اطلاعاتی خاص، می بایست یــک دسته بندی بااسمِ مطابق بامحتوا ازیر دسته بندیها تولیدکردو ازقراردادن تمامی مـطالب دریک صفحـه پرهیزکرد.

طراحی ux

 

تاثیر وبلاگ در سایت

همانطورکه تابحال ده ها وبلاگ دیــده ایــد ومیدانید، کاراصلی وبلاگ هـا اطلاع رسانی، انتشار مقاله وامثال اینهاست. سایتها بموجب وبلاگ هایشان بیشتردیده میشونـد؛ وباانتشار اخبارروز یااطلاعات جدید یـا داستانهای جذاب واعتمادسازی نزدکاربر ازبابت صحت اطلاعات واخبار، بازدید سایت و وبلاگ رابالامیبرند.

درصورتیکه مطالب پربار وجدیدبوده ومیزان بازدیدخوب بــاشـد، مـیـتـوان بـه اشتراک گذاری فراوان صــفحات ولینکها توسط کاربران امیدواربود. اغلب مخاطبان پــس ازمطالعه ی مطالب بلاگ ، آنرا دربخش نظرات، موردبحث قرارمیدهندو این نکته مثبتی بـرای سئو سایت شـما بـه شمارمیرود. اسـتـفـاده از کلمات کلیدی سایت وبروزرسانی مستمر مطالب، جزو شاه کلید های بهره برداری از وبلاگ در سایت بحساب مـی آید.

تاثیر تبلیغات

یــکی ازراه هــای معرفی کسب وکار، تبلیغات است؛ حال اگراین تبلیغات درفضای اینترنت وبصورت آنلاین بـاشد، کم هزینه تر وبروزتر خواهدبود. شمامیتوانیددر طراحی سایت خوداز تبلیغات متعددی بهره ببرید. ایـن هـم میتواند باتبلیغ بـرای کسب و کار دیگران وَ هم تبلیغ درباره کار و پیشه خـودتـان مـوجب درآمدزایی شود. یکــی ازنکات مثبت تبلیغات آنلاین درسایت، عدم محدودیت تعدادکاراکتر، فونت ورنگ بـرای متن ورنگ یاعکس برای پسزمینه ان است. ایده هـای مخـتلفی رامیتوان برای جلب نگاه مخاطب پیاده سازی کــرد؛ همانـنـد چشمک زن کـردن مـتـن، اسـتـفـاده ازفونت درشت، تصاویرمتحرک وغیره. امـا بایدبه ایـن نکتـه تـوجه داشـتـه بـاشیدکه تنهادرصورتی درآمدزایی ازطریق تبلیغات بـه ثمر مینشیندکه مخاطبان ازسایت موردنظر، بازدید بعمل آورند؛ پـس نباید آنهارا باتبلیغات بسیارزیاد و آزاردهنده ازسایت خود دورکرد!

 

سایت واکنشگرا

 

واکنشگرا بودن سایت

امروزه کـاربران برای وبگردی های خود، هم ازکامپیوتر ولپ تاپ اسـتـفـاده میکنندو هم ازتبلتها وگوشیهای هوشمند. بنابراین درهنگام طراحی سایت بایدفکرهمه جا راکرد!

بـــرای اینــکه سایت طبق انـدازه دستگاهی کـــه درآن درحال نمایش اسـت درآید، بـایــد واکنشگرا یـــا ریسپانسیو طراحی شــود؛ یــعنی وابسته بـــه دیوایس ، اندازه وفرم سایت تغییرکند. توجــــه داشتــه باشیدکه طراحی سایت نسخه موبایل بــــا طراحی سایت پی سی مـتفاوت اســت.

تقریبا میتوان گفت که طراحی سایت نسخه موبایل دراین برهه ازقرن 21برای هرسایت، اقدامی ضروری وپول سازو رتبه آور است. ازکدام رتبه صحبت میکنیم؟ رتبه بهینه سازی موتورهای جستجو یاهمان SEO !

دراین روزهاکه کاربــران به رغم وجود تکنولوژی ها، راحت طلبتر شده اند ومیخواهند بهترین نتایج رابا دم دست ترین وسایل ودرکوتاه ترین زمان بدست آورند، طراحی سایت نسخه گوشی امری واجب وضروری است.

سخن آخر درباره طراحی سایت

ما در شرکت طراحی سایت و سئو دود بابهره برداری ازتجربیات وارتباط بامشتریان خود، دراین مقاله سعی کردیم تانکاتی راکه مهم اســت بـــــرای طراحی سایت درنظربگیرید رابه شمامعرفی ویادآوری کنیم؛ تابرای تولید و طراحی سایت براحتی بتوانیدتصمیم خودرا اتخاذکنید. نکاتی کـــه بیان شـــد، علاوه برآگاه سازی شما، ازجمله مواردی هستندکه در شرکت طراحی سایت و سئو دود حائزاهمیت بوده ودر طراحی سایت های شمادوستان گرامی رعایت میشونــد. می توانید برای سفارش طراحی سایت با تلفنهای ما تماس بگیرید.

اگراطلاعات بیشتری دراین زمینه داریدو یابرای بــیان نظرات وَ پیشنهادات وَ انتقادات وَ سوالات خود، در زیر همین مقاله کامنت ونظرات خودراثبت کنید. منتظر نظرات شما هستیم! 

صفحات مشابه

ارسال نظر