رعایت اصل Google Friendly در طراحی سایت رعایت اصل Google Friendly در طراحی سایت

رعایت اصل Google Friendly در طراحی سایت

آموزش سئو و بهینه سازی سایت زمان مطالعه : ~ 3 دقیقه 27 اسفند 1397

گوگل فرندلی، درواقع به سایت هایی گفته میشود که مورد پسند خود گوگل باشند. دستورالعمل های وب مستر گـوگل، دستورالعملهای کلی طراحی، فنی و کیفیت سایـت را ارائه مـی دهـند. در ادامه نکات مفصل تری بـرای طراحی سایـت گوگل پسند آورده ایم!

کـارهـایـی کـه باید انجـام شونـد!

بله انجام بده

  1. به بازدیدکنندگان اطلاعاتی را که می خواهند منتقل کنید!

ارائه مطالب با کیفیت درصفحات وبسایت شما به ویژه درصفحه اصلیتان بسیارمهم است. این مهمترین کاریست که بایدبـرای بالابردن سئو سـایت خـودانجام دهـید. اگر اطلاعات صفحات شمامفید باشند، محتوای آنها تعدادزیادی بازدیدکننده جذب خود خواهد کردو همچنین وبسایتهای زیادی را بـرای پیوندبه سایت تان میکشاند. برای ایجادیک سایـت مفیدو گوگل پسند، مطالبی رابنویسیدکه به وضوح و دقیق، موضوع شماراتوصیف میکنندواز پرداختن بــه مـطـالـب بـی ربط بپرهیزید. فکرکنیدکه کاربران بــرای یافتن ســایت شمــا چه کلماتی راجستجومیکنند، سپس ایــن کلمـات رادرسایت خودقراردهید. بـرای مثال یکی ازکلماتی که شمارابه این صفحـه میرساند، کلمه ی Google-Friendly است.

  1. اطمینان حاصل کنیدکه سایت های دیگربه شما پیوند داده‌اند

لینک هـا بــه خزنده هــای گـوگــل کمک میکنند تا سایت شما را پیداکنند ومیتوانند رتبه سایتـتان رادرنتایج جـستجـوی گــوگـل افزایش دهـنـد. وقتی بــه نتایج جسـتجو مراجعه میکنید، Google ازتکنیکهای متداول متن اسـتفـاده میکند تا صفحه هـایـی رانشان دهدکه هم مهم بـوده وهـم مرتبط با هر جستجو باشد. گوگل یـک لینک ازصـفحه A بـه صـفحه B را بعنوان یـک رای توسـط صفحـه A بـرای صفحـه B تفسیرمیکند. رای دادن بــه صفـحاتی کــه خودشان مهم هستند، باعث بیشترخوانده شـدن آنها شده وبه صفـحات «مهم» دیگردردیده شــدن کمک میـکنند.

بـه یادداشته باشیدکه الگوریتمهای گوگل میتوانند پیوندهای طبیعی را ازلینکهای غیرطبیعی تشخیص دهنـد. لینکهای طبیعی بـه سایت شـما، زمانی بعنوان بخشی ازماهیت دینامیکی وب شماتوسعه مـی یابند که سایتهای دیگر، محتوای شما را باارزش ببینندوآنرا بـرای بازدیدکننده های خودمفیدبدانند. لینک هـای غیرطبیعی بــه گونه ای قرارمیگیرندکه ســایـت شما را درنظر موتورهای جستجو پررنگتر کنند. بعضی ازاین نوع لینک هـا (مانند طرح های پیوند و صفحات دروازه) دردستورالعملهای وب مستر گوگل قـرارمیگیرند.

 فقط لینک های طبیعی بـرای نمایه سازی و رتبه بندی سئوسـایت شما مفید هستند.

  1. سایت خودرا به راحتی دردسترس قراردهید

سایــت خودراباساختاری از لینک هــای منطقی بسازید. هرصفحه بایدحداقل دارای یـک لینک متنی ثابت (ایستا) باشد.
بـرای بررسی سایت خودازیک مرورگرمتن مانند Lynx اسـتفاده کـنید. اکثر عنکبوتهاسایت شمارابه عنوان Lynx (صور فلکی شمالی) میبینند. اگر ازویژگیهایی مانند جاوا اسکریپت، کوکی ها، شناسه هـای نشست، فریم ها، DHTML ویا Macromedia Flash بــرای دیدن کل سایت تـان داخل یــک مرورگر متن جلوگیری کنید، ممکن اسـت عنکبوتها آن را خالی کــنند.

کـارهـایـی کـه نـباید انجـام شونـد!

نه

صفحـه ی خودرابا لیستی از کلمات کلیدی پرنکنیدوصفحه هــای خالی سایتـتان را ازدید خزنده هـا پنهان کنید. اگر وبسایت شـما دارای صفحات خالی یـا لینک بـه صفحـات بـدون محتوایی باشـدکه شمـا قصد دیـده شــدن آنـرا نداریـد، گوگـل ایـن لینک هـاوصفحات رافریبنده دانسته وممکـن اسـت سایـت شمارا نادیده بگیـرد.

شــما نیاز بـه خرید سرویس بهینه سازی موتور جستجو (SEO) راندارید. برخی ازشرکت ها ادعامیکنندکه رتبه سایـت شـما رادر نتایج جستجوی گوگل تـضمین میـکـنند. درحالیکه تنها شرکتهای قانونی سئو (مانند شرکـت طراحی سـایت دود) میتوانند جریان ومحتـوای ســایـت رابـااستفاده ازتکنیکهای صحیح، بهبود ببخشند؛ اما دیگران تاکتیکهای فریبنده رادرتلاش برای گمراه کـردن موتورهای جستجو پیاده میکـنند. مراقب باشید! اگردامنه شماوابسته بــه یـکـی ازاین سرویسهای فریبنده بـاشـد، سایتـتان میتوانددرفهرست گـوگل ممنوع شـده ویا بــه جریمه شـدن توسـط گوگـل منجرشـود. برای نمايش اسامی مهم، محتوا یا لینک هـاازتصاویر استفـاده نـکنید. خزنده گـوگـل، مـتن مـوجـوددرگرافیک راتشخیـص نـمیدهد. اگرمـحتوای اصـلی وکلمات کلیدی درصفحه شما، نمیتواننددر HTML معمولی قالب بندی شـوند، ازویژگی ALT استفـاده کـنید.

چندین نسخه (کپی) ازیک صفحـه رادرزیر URL هــای مختلف ایجاد نکنیـد. بسیاری از سایت ها فقط نسخه های متنی و چاپی صفحـات را ارائـه مـی دهـند کـه دارای محتـوای مشـابه بــا صفـحات غنی گرافیکی مرتبط هستنـد. اگر سـایت شـمـا دارای مـحتوای یکسانی اسـت کـه ازطریق URL هــای مختلـف مـی شـود بــه آن دسترسی داشـت، شـمـا بایداز راه هـای متعددی بـرای نـشان دادن نسخه استانداردآن صفحه استفـاده کـنـیـد.

صفحات مشابه

ارسال نظر
توجه داشته باشید، درج اطلاعات "ایمیل" ، "وبسایت" و "شماره تماس" اختیاری بوده و به هیچ وجه منتشر نخواهد شد. این اطلاعات صرفا جهت پاسخگویی در موارد نیاز استفاده می شوند.