طراحی سایت دکوریزو

هارمونی رنگ
شرابی
کهربایی باز
سبز دودی
سبز کبریتی روشن
آبی کمرنگ
هلویی سیر
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
Google Search Console
Google Analytics
Google Trends
Metrix Toolsطراحی سایت دکوریزو
طراحی سایت دکوریزو
طراحی سایت دکوریزو
طراحی سایت دکوریزو
طراحی سایت دکوریزو
طراحی سایت دکوریزو
طراحی سایت دکوریزو