مکعب سفید

دفتر طراحی مکعب سفید یکی از مشتریان خوب طراحی سایت دود است که در شهر تهران و دماوند در زمینه نقشه کشی ساختمان و نظارت بر مهندسی ساخت فعالیت دارد. موسس این دفتر مهندسی در جلسه مشاوره طراحی سایت تمایل خود به معرفی خدمات مکعب سفید در وب سایت رسمی شان را مطرح کردند. تیم طراحی سایت شرکت پس از جلسه مشاوره طراحی و برنامه نویسی این وب سایت را طبق نظرات صاحب امتیاز سایت شروع کردند. اصول اولیه سئو نیز در این وب سایت مانند باقی پروژه ها مطابق با استانداردهای روز انجام گرفته است.

هارمونی رنگ
مغزپسته‌ای پررنگ
سفید
سیاه
ابزارهای استفاده شده
ASP.NET
MVC
HTML
CSS 3
Javascript
Jquery
Adobe Illustrator
مکعب سفید
مکعب سفید
مکعب سفید