website website

اصول موثر طراحی سایت

10 اصل طراحی سایت موثر که هر طراح باید بداند
طراحی سایت زیبا باعث جذب مخاطبین می شود، بنابراین باید با رعایت طراحی سایت موثر این جذابیت را برای کاربران حفظ نمود.