website website

بهبود سایت

5 راه برای بهبود کارای سایت
کارایی سایت عملکردی در طراحی سایت شماست تا افراد معلول و ناتوان بدون هیچ مانعی از سایت استفاده کنند . که شامل افرادی با مشکلات بینایی , شنوایی , استفاده از موس , خواندن و فهمیدن و یا مشکلات حرکتی می شوند.