website website

بومی سازی

بومی سازی مداوم طراحی سایت در دنیای چند زبانه امروز
امروزه انجام صحیح بومی سازی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است و طراحان نقش اساسی در تحقق طراحی سایت متناسب با هر فرهنگ و زبان را ایفا می کنند که در این مقاله به آنها اشاره خواهیم نمود.