website website

طراحی سایت سازگار

بررسی طراحی سایت تطبیقی در برابر طراحی سایت واکنشگرا
تنوع دستگاه های تلفن همراه، طراحان سایت و برنامه ها را به سمت ایجاد مجموعه ای از اندازه صفحه های مختلف سوق داده است. از یک مانیتور رومیزی تا یک صفحه کوچک ساعت هوشمند ، که قابل دسترس باشند.