website website

پروتکل امنیتی

HTTP در مقابل HTTPS چرا باید از گواهی SSL استفاده کنید؟
در این مقاله قصد داریمHTTP  را در مقابل HTTPS بررسی کنیم. همچنین دلایلی را که مربوط به استفاده بهتر از پروتکل HTTPS می باشد را برای شما بیان نماییم.