website website

پس زمینه سفید

نکاتی در مورد استفاده از پس زمینه سفید در طراحی سایت
پس زمینه سفید، انتخاب اکثر طراحان سایت شده است و پس زمینه های تاریک و الگوهایی که مدتی قسمت بزرگی از روند طراحی بوده اند از بین رفته است.